Link

Motivácia

Nemôžeme našu aplikáciu odizolovať od zvyšku sveta. Potrebujeme komunikovať s cudzími službami. Spôsoby akými sme to umožnili v minulosti sú rôzne (Twitter API, Github API). GraphQL to zjednocuje a berie o úroveň vyššie.

Dokument o vzniku GraphQL: GraphQL: The Documentary

Získavanie informácií z cudzích GraphQL APIs

Existujú APIs vytvorené priamo len na GraphQL, ale existujú aj “proxies”, ktoré obaľujú existujúce APIs. Vyhneme sa uzatvoreným a pozrieme sa na niektoré z otvorených: APIs-guru/graphql-apis

Na hranie použijeme GraphQL Hub Playground.

Skúsime získať informácie o používateľovi redditu:

{
 reddit {
  user(username: "GovSchwarzenegger") {
   username
   commentKarma
   createdISO
  }
}

… a môžeme nick skúsiť zameniť za “Here_Comes_The_King”.

My máme ale veľmi VEĽMI radi mapy a spolu s ďalšími ich hľadáme a zbierame a preto ideme nájsť niečo o nich.

{
 reddit {
  subreddit(name: "MapPorn"){
   hotListings(limit: 5) {
    title
    url
    score
    comments(limit: 3) {
     body
     author { 
      username
      commentKarma
     }
    }
   }
  }
 }
}

A môžeme sa ešte pohrať s niečím iným.

Získavanie informácií do Reactu z cudzích GraphQL APIs

Appka s mapami je TOP a naposledy sme robili React.

npx create-react-app hot-maps
cd hot-maps
npm start

Potrebujeme ešte knižnicu na prácu so serverom: npm install urql graphql.

Môžeme si vytvoriť klienta čo nás “napojí na server” vo všetký komponentoch nižšie.

const client = createClient({
 url: 'https://www.graphqlhub.com/graphql',
});

function App() {
 return (
  <Provider value={client}>
   <div className="App">
    <header className="App-header">
     <h1>These are the hottest maps</h1>
     <Maps />
    </header>
   </div>
  </Provider>
 );
}

A vytvoríme nový komponent Maps, ktorý bude robiť výber dát a zobrazí ich:

import React from 'react';
import { useQuery } from 'urql';

export default function Maps () {
  const [result] = useQuery({
    query: `{
      reddit {
       subreddit(name: "MapPorn"){
        hotListings(limit: 5) {
         title
         url
         score
         comments(limit: 3) {
          body
          author { 
           username
           commentKarma
          }
         }
        }
       }
      }
    }`,
  });

  const { fetching, data } = result;
  const maps =
    data
    ? data.reddit.subreddit.hotListings
    : [];

  const mapsList = maps.map(map => (
    <div>
      <h3>{map.title}</h3>
      <img src={map.url} alt={map.title} width="50%" />
      <p>Score: {map.score}</p>
      <hr />
    </div>
  ));

  return (
    <div>
      {fetching ? 'loading...' : mapsList}
    </div>
  );
}

Vlastné GraphQL API

GraphQL API nemusíme len konzumovať ale môžeme aj vytvoriť pre naše potreby (alebo druhých). Môžeme zostať v priečinku s react aplikáciou a vytvoríme v ňom aj server.

Na to potrebujeme zopár balíkov: npm install graphql express express-graphql cors.

Základ servera je:

const express = require('express');
const express_graphql = require('express-graphql');
const { buildSchema } = require('graphql');
const cors = require('cors');

const schema = buildSchema(`
  type Query {
    message: String
  }
`);
const root = {
  message: () => 'Hello World!'
};
const app = express();
app.use(cors());

app.use('/graphql', express_graphql({
  schema: schema,
  rootValue: root,
  graphiql: true
}));

app.listen(
  4000,
  () => console.log('Express GraphQL Server Now Running On localhost:4000/graphql'),
);

A spustíme ho pomocou node server.js. Môžeme otvoriť localhost:4000/graphql.

Na našom serveri sa možeme dostať k hodnotám rôzne, napr. aj získaním z iného GraphQL servera. Na to chceme vytvoriť klienta s balíčkom, ktorý si nainštalujeme: npm install graphql-request.

Na server pridáme type Map a resolver na maps.

const schema = buildSchema(`
  type Map {
    title: String!
    url: String!
    score: Int!
  }

  type Query {
    message: String
    maps: [Map!]!
  }
`);
  maps: async () => {
    const query = `{
      reddit {
       subreddit(name: "MapPorn") {
        hotListings(limit: 5) {
         title
         url
         score
        }
       }
      }
    }`;

    const data = await request('https://www.graphqlhub.com/graphql', query);

    return data.reddit.subreddit.hotListings;
  },

A klienta upravíme podľa toho. Finálny kód v repozitári.

Ďalšie úlohy (na doma?)

 1. Skúste iné API zo zoznamu, ktoré vás zaujíma a má možnosť odkskúšania v prehliadači a napíšte zopár queries na čítanie dát.
 2. Doplnte na server do schémy a resolvera komentáre.
 3. Pridajte zobrazovanie komentárov na klienta.